Index Page (site map)

 

I bring you the things rarely told

--- about a Gypsy folk,

new world natives

-- like Chicano Popcorn,

rarely heard of in academia

rarely seen in libraries or bookstores

-- it is a tale of a moving migrant people

multilingual, multicultural, their language

ever changing and growing,

based on ancient Aztec/Nahuatl,

mixed with English, Spanish,

Gypsy, Moorish ... it is tale told

sometimes in the Caló of La raza

Cósmica -- Chicanos, Chicanas,

who also believe in motherhood

and apple pie...

 

only their paradise is chile spiced

rushing on tortilla wheels...

 

 

of  Nephtalí De León

 

You can contact Nephtalí at :

Home: (210) 533-9490

Cell: (210) 454-2101

 

Nephtalí De León

P.O. Box 23315

San Antonio, Texas 78223

 

Website: http://www.nephtali.net/

 

 

 

Nephtali.Net

EMAIL: nephtali3000@hotmail.com

 

 

 

Nephtali.Net

 

Welcome to the:

 

Translated into Chinese by:

Xiaogeng Deng

亲爱的读者,你们好,这次我为你们带来的是一个鲜为人知的 吉普赛民间故事,它对于我们而言就像一个新世界,如同奇卡 诺爆米花一样,在学术界,图书馆和书店都很少听闻,它讲述 的故事是关于一个流动迁习的人群,他们拥有多种语言,多种 文化,他们的语言以古Aztec/Nahuatl为基础,融合了英语, 西班牙语,吉普塞语,摩尔语等。这是一个关于一直在改变发 展的民族的感人故事…

Qin ai de du zhe, ni men hao, zhe ci wo wei ni men dai lai de shi yi ge xian wei ren zhi de ji pu sai min jian gu shi, ta dui yu wo men er yan jiu xiang yi ge xin shi jie, ru tong qi ka nuo bao mi hua yi yang, zai xue shu jie, tu shu guan he shu dian dou hen shao ting wen, ta jiang shu de gu shi shi guan yu yi ge liu dong qian qi de ren qun, ta men yong you duo zhong yu yan, duo zhong wen hua, ta men de yu yan yi gu Aztec/Nahuatl wei ji chu, rong he le ying yu, xi ban ya yu, ji pu sai yu, mo er yu deng. Zhe shi yi ge guan yu yi zhi zai gai bian fa zhan de min zu de gan ren gu shi.

它讲述了关于卡罗人,西班牙人,奇卡诺人和墨西哥女子的民 俗,他们信仰母性和苹果派,当他们吃蘸有辣椒酱的玉米饼时 ,他们觉得自己像是活在天堂…

Ta jiang shu le guan yu ka luo ren, xi ban ya ren, qi ka nuo ren he mo xi ge nv zi de min zu, ta men xin yang mu xing he ping guo pai, dang ta men chi zhan you la jiao jiang de yu mi bing shi, ta men jue de zi ji xiang shi huo zai tian tang.

吉普赛人既不是我赋予的一种思想意识也不是一个神话,他们 非常真实的存在着,除外,他们代表着一种生活方式,一种灵 魂的呼喊,爱,尊重和责任。

Ji pu sai ren ji bu shi wo fu yu de yi zhong si xiang yi shi ye bu shi yi ge shen hua, ta men fei chang zhen shi de cun zai zhe, chu wai, ta men dai biao zhe yi zhong sheng huo fang shi, yi zhong ling hun de hu han, ai, zun zhong he ze ren.

并非所有自称是奇卡诺人的人就是奇卡诺人,一些从未给自己 任何称谓的人却是奇卡诺最好的榜样!

Bing fei suo you yong you zong se pi fu de dou shi qi ka nuo ren, ye bing fei suo you de qi ca nuo ren you zhe zong se de pi fu, zong se jin jin shi yi zhong yan se er yi, ta shen me dou bu neng dai biao. Geng bie shuo ai he ze ren. Zhi you re xin de ren lei cai hui yong you ai he ze ren.

成为奇卡诺人就意味着要学会尊重他人,懂得体谅他人,有一 颗感知的心,不论何时何地都要勇于反抗社会的不公平,以及 和所有看到的恶势力做斗争,这是他们的责任。

Cheng wei qi ka nuo ren jiu yi wei zhe yao xue hui zun zhong ta ren, dong de ti liang ta ren, you yi ke gan zhi de xin, bu lun he shi he di dou yao yong yu fan kang she hui de bu gong ping, yi ji he suo you kan dao de e shi li zuo dou zheng, zhe shi ta men de ze ren.

奇卡诺意味着教导他人去爱(去尊重)所有地球上的人类。

Qi ka nuo yi wei zhe jiao dao ta ren qu ai ( qu zun zhong ) suo you di qiu shang de ren lei.